Očekivani rast BiH tri odsto na godišnjem nivou

Savjet ministara usvojio je informaciju Direkcije za ekonomsko planiranje (DEP) o perspektivama za BiH 2021-2023, prema kojoj se u BiH očekuje postepeni oporavak ekonomskog rasta sa prosječnom stopom rasta bruto domaćeg proizvoda (BDP) od oko tri odsto na godišnjem nivou.

Pretpostavlja se da bi ključni oslonac ekonomskog rasta tokom ovog perioda trebalo da predstavlja domaća tražnja, odnosno povećanje privatne potrošnje i investicija uz stabilno eksterno okruženje i podizanje konkurentnosti u zemlji, što bi pozitivno uticalo na spoljnotrgovinsku razmjenu sa svijetom.

U informaciji Direkcije navedeno je da će ključno uporište za ekonomska kretanja u BiH zavisiti od eksternog okruženja i razvoja situacije u vezi sa pandemijom virusa korona, saopšteno je iz Savjeta ministara.

Informacija daje preliminarni pregled predviđanja najznačajnijih ekonomskih kretanja, na osnovu analize trendova u BiH i uzimajući u obzir međunarodne faktore koji utiču na razvoj zemlje.

Na sjednici je usvojena i informacija DEP-a o kretanju makroekonomskih pokazatelja za prva dva mjeseca u BiH.

Savjet ministara utvrdio je Prijedlog dopune prvog Sporazuma o finansiranju godišnjeg akcionog programa za BiH za 2019. godinu između EU, koju predstavlja Evropska komisija, i BiH, koju predstavlja Direkcija za evropske integracije sa osnovama za njegovo zaključivanje.

EU ovom dopunom želi da obezbijedi sredstva kako bi bio podržan ekonomski oporavak BiH nakon Kovida-19, uvođenjem dvije nove akcije, i to "EU4 mala i srednja preduzeća", sa budžetom 14 miliona evra i "EU4trejd", sa budžetom četiri miliona evra.

Ova sredstva preusmjerena su iz akcija "EU4enerdži" i "EU4transport".

Istovremeno, ukupna vrijednost godišnjeg akcionog programa za BiH ostaje ista i iznosi 85.490.154 evra, kao i ukupan doprinos EU u iznosu 81.898.200 evra.

Ministarstvo finansija i trezora u Savjetu ministara dostaviće Prijedlog ove dopune Predsjedništvu BiH u dalju proceduru, a za potpisnika je predložen direktor Direkcije za evropske integracije Edin Dilberović.

Na današnjoj sjednici usvojena je i informacija o održavanju petog sastanka Pododbora za poljoprivredu i ribarstvo između EU i BiH, koji će biti održan putem onlajn platforme 17. juna.

Uz korekcije na sjednici usvojen je Dokument za raspravu za peti sastanak ovog pododbora, te data saglasnost na sastav delegacije BiH.

Savjet ministara primio je k znanju usaglašeni dnevni red za ovaj sastanak, te donio više operativnih zaključaka s ciljem njegove bolje pripreme.